Onze expertise is kleurrijk

Wat er ook speelt in de wereld, laat het de kinderen zijn!

Organisaties in de branches onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zijn allemaal op weg naar de toekomst. U zoekt daarbij een weg die bij u past. Helder & van Pas ondersteunt hierbij. Daarvoor heeft Helder & van Pas expertise en ervaring in huis.

Projectmanagement

Wij kunnen u ondersteunen bij het organiseren, voorbereiden, plannen, uitvoeren èn succesvol afronden van projecten. Zodat uw ideeën zich verder kunnen ontwikkelen tot innovaties en u zich kunt onderscheiden van anderen. Wij hebben ervaring met projectmanagement op de volgende gebieden:

 • Harmonisaties peuterspeelzaalwerk
 • Ontwikkelen andere schooltijden
 • Vormgeven en invoeren combinatiefuncties
 • Haalbaarheidsstudie en ontwikkelen IKC
 • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers
 • Gezonde bedrijfsvoering
 • Teamontwikkeling
 • Beleid

Procesmanagement

Wij kunnen u ondersteunen bij het beheersen van uw organisatieprocessen, zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. Om ervoor te zorgen dat u veilig de toekomst tegemoet ‘vliegt’. Wij hebben ervaring met procesmanagement op o.a. de volgende gebieden:

 • Optimalisatie bedrijfsprocessen kinderopvang
 • Begeleiding van educatieve partners bij het formuleren en uitvoeren van hun visie op (I)KC-vorming
 • Opstellen gezamenlijk pedagogisch en didactisch beleid
 • Ontwikkeling van medewerkers en organisatie

Integrale Kind Ontwikkelplek (IKO)

IKO, een unieke persoonlijke met passie geschreven bestseller!

Basisonderwijs en Kinderopvang willen op weg naar een integrale kind- ontwikkelplek waar alle voorzieningen met elkaar samenwerken vanuit een gezamenlijke visie!
Te vaak zien wij helaas nog dat dit wordt ingegeven vanuit een noodzaak die niet direct gelegen is in het belang van het kind….maar vooral praktisch of bedrijfsmatig van aard is. Daarbij speelt deze ontwikkeling vooral op bestuurlijk en middenkader niveau.

Echter beiden organisaties hebben een eigen visie, een eigen identiteit, een eigen team en een eigen verhaal!
Hoewel de kijk op kind ontwikkeling niet heel anders is, zijn er wel degelijk grote verschillen in de manier waarop dit er in de praktijk uitziet binnen de organisaties, CAO’s en wettelijke kaders.
Daarnaast spelen nog andere vragen bij beide organisaties, bijvoorbeeld:
• Welke kernwaarden belangrijk zijn in de dagelijkse praktijk van de organisatie?
• Wat er voor de professionals écht toe doet en wat maakt dat zij zich onderscheiden…?
Wat is uw eigen identiteit?
• Wat zijn uw kenmerken?
• Waar wilt u zeker aan vasthouden als u gaat samenwerken?
• Wat mag u loslaten?
• Wat vindt u belangrijk om terug te zien bij uw samenwerkingspartner?

Kortom, voordat basisonderwijs en kinderopvang kunnen gaan denken over een gezamenlijk verhaal, zullen zij eerst met hun eigen team, hun eigen verhaal van binnen en van buiten moeten kennen!!
Pas dan kan een volgende stap worden gezet richting een gezamenlijke, duurzame, integrale kind ontwikkelplek.
Graag ondersteunen wij u bij dit proces!

Coaching

Onze coaching is erop gericht om individuele medewerkers of teams in positieve zin te veranderen. Op zoek te gaan naar waar men sterk in kan en wil worden. De coaching kan op de inhoud van taak of vak gericht zijn, maar kan ook gaan om hoe men in het werk staat of zich verhoudt ten opzichte van een ander. Coaching doen we vanuit onze eigen ervaringen. Voorbeelden van trajecten die we begeleid hebben zijn:

 • Team coaching op samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang
 • Coaching van managers binnen samenwerkingsverbanden
 • Coaching van managers, beleidsmedewerkers en pedagogisch medewerkers binnen kinderopvang

Interim-management

Wij kunnen voor uw organisatie tijdelijk een managementfunctie invullen. Bijvoorbeeld omdat u nog geen geschikte opvolger voor een vertrekkende manager kinderopvang / beleid en kwaliteit / klantbeheer heeft gevonden, of omdat de huidige manager voor kortere/langere tijd afwezig is. Ook als er een grote verandering in uw organisatie plaatsvindt, waar u tijdelijk aanvullend management op in wil zetten, dan kunnen wij u ondersteunen. Soms kunnen wij u een klein zetje geven, waarna u zonder zijwieltjes weer zelf verder kunt.

Advisering

Onze adviseurs zijn inhoudelijk deskundig op de terreinen onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. denk daarbij aan de volgende thema’s

 • Personele formatie
 • Bedrijfsvoering
 • Wettelijke kaders Kinderopvang
 • Duurzame inzetbaarheid personeel
 • IKC-ontwikkeling
 • VVE
 • Andere schooltijden
 • Harmonisatie
 • Doorgaande ontwikkellijnen
 • Naschoolse activiteiten

Inrichting van samenwerkingsverbanden

Soms is samenwerken ingewikkeld, maar niet onmogelijk! Helder & van Pas begeleidt graag het proces, zodat u zich op de inhoud kunt richten. Wij zich betrokken geweest bij:

 • Oprichting van een stichting met combinatiefunctionarissen
 • Fusie peuterspeelzaal en kinderopvang
 • Onderzoek naar (juridische en organisatorische) haalbaarheid van een integraal kindcentrum

Financiële advisering

Wij geloven in dromen, denken, doen. Maar uiteindelijk moeten de kosten en baten wel in balans zijn. Wij denken daarin met u mee. Wij hebben ervaring met:

 • Doorrekenen personele formatie
 • Opstellen locatieplannen
 • Opstellen begrotingen, aanvragen en verantwoorden van subsidies.

IKC Lab

Een IKC-lab is een – figuurlijke of fysieke – werkplaats waar ouders, kinderen, organisaties en omgeving bottom-up experimenteren met de ingrediënten voor een integraal kindcentrum. Denk aan doorgaande ontwikkellijnen, personele inzet en activiteitenaanbod. Samen bedenken zij kleurrijke mengsels, creëren ze verbindingen, ervaren actie-reactie en zien wanneer iets borrelt of juist ontploft. In een IKC-lab is dat het gezamenlijke proces van bouwen belangrijker dan de uitkomst. Deelnemers aan een IKC-lab accepteren bij de start dat de einduitkomst qua vorm en inhoud onzeker is, maar dat deze wèl altijd de belangen van het kind dient. Ze delen daarin een visie. Ouders, kinderen en organisaties gaan vanuit die gezamenlijke visie samen op pad. Iedereen mag meedoen en hoort erbij! Dat leidt naar natuurlijke verbinding, betrokkenheid en draagvlak binnen het IKC.